Erasmus +

Termín/Date: 18. - 24. 6. 2018

Miesto/Venue: Ružomberok – hotel Kultúra

Zúčastnené štáty/Countries: SK, B, PL

Cieľová skupina/Target group: zdravotne postihnutí ľudia (telesne, mentálne, zrakovo, viacnásobne)/disabled peoples (physically, metally, visually, multiple)

Zhodnotenie a význam projektu/Value of the project:

SK verzia:

Tento výnimočný projekt mládežníckej výmeny podporil inklúziu hendikepovaných a nehendikepovaných mladých

ľudí prostredníctvom rôznych workshopov. Jedným z nástrojov je tanec zmiešaných párov, ktorý

napomáha zblíženiu ľudí. Mládežnícka výmena zahŕňala 60 mladých ľudí s Poľska, Belgicka a Slovenska.

Keďže sa jej zúčastnili aj hendikepovaní mladí ľudia tak bola nevyhnutná účasť ich asistentov.

Projekt sa zaoberal potrebou a zlepšovania kvality života zdravotne postihnutých ľudí.

Hlavným cieľom projektu bolo prepojiť svet väčšinovej mládeže so

svetom znevýhodnenej mládeže. Zároveň projekt umožnil zdravotne postihnutým mladým ľuďom

prvú medzinárodnú skúsenosť a otvoril tak pre nich nové možnosti. Projekt sa zaoberal možnosťami

jednoduchých úprav životného prostredia, tak aby sa stalo čo najviac prístupným ľuďom s rôznym

typom hendikepu. Druhou témou bola rovnosť v spoločnosti. Obe témy projekt riešil  formou workshopov

a diskusií. Očakávame, že účastníci po projekte budú družnejší, empatickejší voči druhej strane

(postihnutí - nepostihnutí) a budú vedieť lepšie tímovo spolupracovať, pretože budú vedieť, čo môžu

navzájom od seba očakávať. Napr. ako dlho trvá mentálne postihnutému, kým sa niečo naučí, aké

pravidlá dodržiavať ak idem spolupracovať s nevidiacim a pod. Dopad na zdravotne postihnutých

účastníkov očakávame v rovine ich uvedomenia, že sú platnými členmi tímu a ich zodpovednosť za

úspech/neúspech je rovnaká.

Organizácie získali nové skúsenosti v práci s mládežou na medzinárodnej úrovni a tiež nové

prístupy a metódy. Pridanou hodnotou projektu boli tipy a triky ako upraviť životné prostredie pre

jednotlivé druhy postihnutia a tiež možnosť komunikovať v cudzom jazyku. Pre väčšinu zdravotne

postihnutých účastníkov pôjde o prvú medzinárodnú skúsenosť.

 

English version:

 

This extraordinary project of a youth exchange supported an inclusion of the young people with disability and young

non-handicap people through the different workshops. One of the method was an integrated dance

which brings people together. The project included 60 young people from Poland, Belgium and Slovakia

(some people with disability and some non-handicap people). The people with disability were a part

of this project so the participation of their assistants is necessary. Firstly, the project focused on a

need to improve a quality of life of people with disability. Main goal of this project was to connect two

worlds, the world of a majority of the young people with the world of the young people with disability.

Plus, this project  gave allow the disabled people to have a first international experience and so open

them a new possibilities.

Project was focused on possibilities to do some small changes of the environement which can make it

more accessible for the people with different types of disabilities.

Secondly, the project was focused on a topic of the equality in a society. Both topics were resolved on

workshops and in discussions. We expect that after this project, participants will be more sociable

and empathic and they will become better teamplayers because they will understand what to expect

from each other (how long it takes to a person with mental disability to learn something, which rules

to keep in a cooperation with a blind person etc.) . The disabled participants were understud that they

are a members of a team and they also have a responsibility for the success.

Organizations have gained new experiences in the work with a youth on international level and also new

methods and attitudes. The extra of the project were some advices how to modify an environement

for the people with disability and to communicate in a foreign language.

 

Zhrnutie/Resumé:

 

Organizačné zabezpečenie, komunikácia a spolupráca všetkých partnerov bola vynikajúca. Získané vedomosti, zručnosti, skúsenosti budú na prínos celej spoločnosti, nie iba pre dotknuté komunity. 

 

Organization, communicataion and cooperation of all partners in this project was excellent. New knowledges, skills, experiences will be a big contribution for whole society not just for target communities. 

Copyright © 2016-2018, TK "DANUBE" BRATISLAVA. Last update 09.10.2018. All rights reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now